Meny

  BTI linkar
       

Kontaktinfo
FOS
Postboks 40
N-5559 Sveio
Tlf: +4753748091
Mob: +4792093681
Fax: +4753748001 
  email FOS
bjorn.tore.enerstvedt
@sveio.kommune.no


Org.nr. 864 967 272
Kontonr. 32400887550

Munnleg eksamen

FOS har kvart år bruk for 80-90 sensorar. Rekruttering av minst like mange sensorar som ein treng sjølv + 1, er eit must.

Oppdaterte endringar finn de på Udir sine sider -  Dette rundskrivet er og viktig å setja seg inn i !!

(Udir-02-2014 – Lokalt gitt muntlig eksamen) 

Nedanfor er skissert prosedyren ein nå skal følgja i FOS (endringa pr 18.3.2014):

15.august  : FOS sender mail til skulane om vekenummer for eksamen.

1.september : Skulane melder inn tal på kor mange eksterne sensorar dei treng (ikkje namn)

1.oktober:  Skulane får tildelt endeleg dato for munnleg eksamen - sjå aktuelle datoar nedanfor.

15.februar : Skulane melder inn namn på sensorar/fag - minst ein meir enn ein sjølv treng!

1.april        : Skuleeigar får tildelt sensorar

For vidare prosedyre/tidspunkt - sjå FOS-instruksen (oppdatert 8.4.2016)

***************************************************************************

Munnleg eksamen 2019 blir avvikla over 3 dagar i veke 23. og 24 . Dei konkrete datoane for kommunane er slik: 

                         
 

Bømlo

 
 

 
 

Etne

 
 

 
 

Fitjar

 
 

 

Kvinnherad

 
 

 
 

Stord

 
 

 
 

Sveio

 
 

 

Oppmeldingsskjema kan lastast ned her eller nedanfor.

 

Andre aktuelle datoar:

?.juni: Sensorsamling skriftleg eksamen - Bergen

Arrangør/ansvarleg  samlinga er Fylkesmannen i Hordaland.

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3

Rundskrivet klargjør bestemmelsene i forskrift til opplæringsloven kapittel 3. Rundskrivet gjelder så langt det passer for tilsvarende bestemmelser i forskrift til privatskoleloven kapittel 3
Her kjem interne instruksar og brev som kan adopterast av andre

Oppmeldingsskjema 2019

Regional instruks (oppdatert 08.04.2016)

Rutinar for gjennomføring lokalt (oppdatert febr 2014)

Fagrapport mal (oppdatert febr 2014)

Honorarskjema (rettleiande timesats frå 1.5.2018):

kr 374,- pr time inkl feriepengar

Fagrapport RLE m kompetansemål

Fagrapport matte m kompetansemål

Fagrapport norsk m kompetansemål

Fagrapport samfunnfag m kompetansemål

Fagrapport naturfag m kompetansemål

Fagrapport engelsk m kompetansemål

Fagrapport framandspråk m kompetansemål